Договір – оферта на купівлю товару через Інтернет – магазин

Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) «ФОП Мних І.Р.» з фізичною особою (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та підпадають під регулювання, у тому числі, Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023 -XII від 12 травня 1991 року, Цивільного Кодексу України № 435-IV1 від 16.01.2003, Закону України «Про електронну комерцію» № 675-VIII від 03.09.2015.

При укладенні Договору за цією Офертою Сторони керуються також інформацією на яку посилаються пункти Договору, яка являється невід'ємною частиною Договору.

Оферта є офіційним документом ФОП Мних І.Р. і має необхідну належну юридичну силу та публікується на сайті Продавця polskionlinepro.com

Терміни та визначення.

1. «Інтернет – магазин» - засіб для представлення або реалізації Товару, шляхом вчинення електронного правочину - Сайт, що належить Продавцю Мних І.Р. та знаходиться за адресою polskionlinepro.com (далі Сайт) створений для укладення договорів купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем, описом Товару та його характеристиками, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.
2. «Товар» - онлайн-курси, що пропонуються до продажу в Інтернет-магазині.
3. Продавець – ФОП «Мних І.Р.». ЄДРПОУ: 3596405767
4. Замовлення – результат досягнення домовленостей між Покупцем та Продавцем щодо виду, кількості Товару, сумарної вартості, що підлягає сплаті за Договором, способу оплати Замовлення Покупцем, способу Доставки Товару та строку виконання Договору.
5. Заявка – письмове (електронне) вираження наміру Покупця придбати товар. Може бути оформлена:
* шляхом надсилання електронного повідомлення на Сайті через спеціальне меню
«придбати»;
6. Покупець – фізична особа, яка має необхідну дієздатність для заключення цього Договору.

Предмет договору.
1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. Текст договору – оферти (далі – Договір) розміщений за адресою: http://polskionlinetest.tilda.ws/offerta
2. Факт здійснення Замовлення є фактом беззаперечного прийняття цієї Оферти та згоди з усіма умовами цього Договору.
3. Датою укладення Договору є дата оплати Покупцем Замовлення.

Порядок оформлення Замовлення.
1. Покупець самостійно на Сайті або за допомогою звернення до представника Продавця оформлює Замовлення в Інтернет – магазині, обираючи спосіб, наявний на Сайті, а саме
шляхом надсилання електронного повідомлення на Сайті через спеціальне меню «забронювати», вказуючи в меню наступні дані:
- Ім'я, прізвище
- Адреса електронної пошти
2. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.
3. Товар надається для особистого використання Покупцем. Забороняється передавати реквізити доступу до Товару третім лицям для спільного користування без дозволу Продавця.
4. Грошова сума, що підлягає сплаті за Замовленням відображається сайті.
5. Після отримання Замовлення Продавцем, Покупцю пропонується сплатити рахунок за допомогою сучасних методів он-лайн оплати безпосередньо на сайті продавця.

Порядок оплати замовлення.
1. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами (що також доступні для ознайомлення у відповідному розділі «Оплата и Доставка» на Сайті) :
1. Карткою Visa або MasterCard будь-якого банку за допомогою Fondy.
2. інші способи, вказані на Сайті.
2. Покупець при оформленні Замовлення сплачує 100% вартості Товару на користь Продавця.


Строк і умови доставки Товару (Замовлення)
11. Посилання для проходження онлайн-курсу надсилається Покупцеві на вказану адресу електронної пошти лише після повної оплати Товару. В випадку, якщо Покупець оплатив і не отримав протягом 24 годин посилання для проходження онлайн-курсу – необхідно зв'язатись з службою підтримки через електронну пошту support@polskionlinepro.com.


Обов'язки Продавця.
Продавець зобов'язаний:
1. Виконувати умови даного Договору.
2. Виконувати Замовлення Покупця в разі прийняття такого Замовлення та наявності відповідного Товару та надходження оплати від Покупця в порядку, визначеному цим Договором.
3. Передати Покупцю Товар згідно з Замовленням, за умови виконання Покупцем умов цього Договору.
4. Надати Покупцю товарний чек.

Обов'язки Покупця:
1. До оформлення Замовлення Покупець зобов'язується:
1. Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Сайті.
2. Ознайомитись та прийняти умови цього Договору або відмовитись від оформлення Замовлення у випадку, якщо умови Договору не є прийнятними.
2. Після оформлення Замовлення Покупець зобов'язується:
1. Оплатити вартість (ціну) Товару у визначеному в Замовленні порядку та строки.
2. Прийняти обраний в Замовленні Товар.

Відповідальність сторін
1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
2. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.
3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п'яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
4. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови
1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті polskionlinepro.com
2. Інтернет – магазин утворений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет.
3. Інтернет – магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.
4. Покупець несе персональну відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.
5. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Покупцем оформленого в Інтернет – магазині Замовлення.
6. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту цієї публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.
Акцепт дійсної публічної оферти означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору купівлі
– продажу (публічної оферти Інтернет - магазину).
7. Договір укладається за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем та вважається укладеним у письмовій формі.
8. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення Замовлення є для Покупця безоплатним.
9. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання Замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).
10. Власним акцептування Договору або оформленням Заявки Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки Замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Інтернет-магазину.
Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, електронну скриньку Покупця, а також відправляти sms- повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
11. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: використовувати персональні дані з бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
12. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.
13. Покупець підтверджує, що повідомлений про порядок та умови обробки своїх персональних даних.
14. Товари можуть відрізнятись від їх зображень у Інтернет-магазині та можуть не виправдати очікувань Покупця, у разі, якщо ті відрізняються від інформації, що наведена на Сайті.
15. Цей Договір є договором приєднання відповідно до ст. 634. ЦК України.
16. Претензії можуть бути надіслані на адресу Продавця.


Строк дії Договору та порядок його розірвання
1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (надходження оплати на рахунок Продавця) і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленій у письмовому вигляді.
3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.


Умови повернення товару
1. Покупець має право відмовитись від Товару в наступних випадках:
1. За оплачений Товар протягом 5 днів з моменту оплати, але не пізніше дати отримання доступу до Товару. 2. Для отримання повернення коштів Клієнт повинен надіслати в визначений термін заявку на електронну пошту support@polskionlinepro.com про повернення коштів. Повернення коштів відбувається на рахунок, з якого була здійснена оплата протягом 5 робочих днів з моменту отримання заявки.